Obchodní podmínky

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.ms-obaly.cz, provozovaném firmou MS - obaly s.r.o. se sídlem Chmelovice 23, 503 15 Králíky, IČ 27554970, DIČ CZ27554970, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 25813.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Prodávající odchylné obchodní podmínky kupujícího výslovně odmítá. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Odesláním vyplněné elektronické objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a tyto akceptuje jako závazné obchodní podmínky dodávky zboží prodávajícího.

Mezi prodávajícím a jeho smluvním partnerem-podnikatelem je vyloučeno použití obchodního potvrzovacího dopisu podle § 1757 Obč. zák.

Smluvní strany vylučují aplikaci § 1732 odst. 2 Obč. zák., podle něhož návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou; každý takový návrh akceptovaný kupujícím musí být ze strany prodávajícího k jeho závaznosti prodávajícím potvrzen

Koupí zboží od prodávajícího nevznikají kupujícímu práva na užívání ochranných známek prodávajícího, obchodních názvů a firmy prodávajícího.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uzavření kupní smlouvy jsou odvislé od výše ceny telekomunikačních služeb, které jsou kupujícímu poskytovány jejich poskytovatelem.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

II. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží z aktuální nabídky sortimentu prodávajícího, uvedeného na webových stránkách prodávajícího (viz www.ms-obaly.cz), které si kupující vybral a označil ve své elektronické objednávce.

III. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží prodávajícího lze při použití elektronických prostředků objednat pouze na formuláři elektronické objednávky, který je k dispozici v českém jazyce na webových stránkách prodávajícího www.ms-obaly.cz.

Podmínkou pro splnění elektronické objednávky je vyplnění požadovaných povinných údajů kupujícím v objednávkovém formuláři. Nebudou-li povinné údaje řádně vyplněny, nebude k takové neúplné objednávce přihlíženo.

Povinnými údaji v objednávkovém formuláři se rozumí zejména:

 • jméno, příjmení kupujícího, kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa a adresa místa dodání – jsou-li odlišné)
 • specifikace objednaného zboží a jeho počtu (v kusech)
 • cena zboží (dle ceníku prodávajícího platného v den odeslání řádně vyplněné objednávky kupujícího na objednávkovém formuláři)

Kupující může před odesláním vyplněného objednávkového formuláře zkontrolovat jeho obsah a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat. V případě zjištění případných chyb při zadávání dat až po odeslání vyplněného objednávkového formuláře je nutno odeslanou objednávku stornovat dle článku IV. těchto obchodních podmínek.

Objednávka bude vyřízena co nejrychleji a nejefektivněji.

Objednávka s požadovanými údaji je považována za návrh kupní smlouvy. O přijetí (závazném potvrzení) objednávky bude kupující informován prodávajícím e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

Kupní smlouva, na jejímž základě bude realizován prodej zboží prodávajícího kupujícímu, vzniká doručením závazného potvrzení (e-mail o přijetí) objednávky prodávajícím kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, kterou označil v objednávkovém formuláři.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, tzn., že závazné potvrzení objednávky prodávajícím bude učiněno v českém jazyce.

V den, kdy bude zásilka se zbožím určeným pro kupujícího předána prodávajícím přepravci za účelem jeho doručení kupujícímu, obdrží kupující o této skutečnosti informační e-mail na e-mailovou adresu, kterou označil v objednávkovém formuláři.

IV. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Objednávka může být stornována nejpozději do doby potvrzení o odeslání zásilky pouze elektronicky a to na e-mailové adrese: info@ms-obaly.cz, kde musí být uvedeno číslo objednávky a kontaktní údaje kupujícího.

V. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

V případě, že prodávající není schopen vybavit objednávku zákazníka, a to zcela nebo i jen z části, pak se prodávající zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se s ním na dalším postupu.

V případě, že zákazníka nelze kontaktovat nebo nedojde k dohodě o dalším postupu, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit - nepotvrdí závazné přijetí objednávky a kupní smlouva tak nevznikne, o čemž bude zákazníka informovat prostřednictvím e-mailu, který mu zašle na adresu, z níž byla elektronická objednávka odeslána (ev. na adresu uvedenou v elektronické objednávce).

V případě, že lze splnit jen část objednávky kupujícího, prodávající na takovou skutečnost upozorní e-mailem kupujícího, a pokud kupující e-mailem zpětně potvrdí prodávajícímu, že akceptuje splnění jen části své objednávky, pak vznikne kupní smlouva jen ohledně takto odsouhlaseného plnění.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM

Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 Obč. zák., je oprávněn od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (elektronicky), s výjimkou případů uvedených v § 1837 Obč. zák., odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici zde.

Odstoupení musí být doručeno v uvedené lhůtě na adresu:
Ing. Jan Slánský, Chmelovice 23, 503 15 Králíky, spolu s číslem daňového dokladu (nákupního dokladu) a s uvedením čísla bankovního účtu kupujícího, na který má být kupní cena vrácena (za předpokladu, že byla zaplacena).

Kupující – spotřebitel je v případě odstoupení v uvedené lhůtě povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od účinnosti jeho odstoupení od smlouvy na adresu:
Ing. Jan Slánský, Chmelovice 23, 503 15 Králíky.

V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo při dodání. Zboží poškozené, nekompletní (týká se i obalů) či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a vrátit kupujícímu kupní cenu. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající kupujícímu vrací částku za balné a poštovné. V případě, že nebylo poštovné a balné u vráceného výrobku či zboží při dodání účtováno, nemá prodávající právo na jeho dodatečnou úhradu.

Neuvede-li kupující ve svém odstoupení číslo bankovního účtu pro účely vrácení kupní ceny, bude poukázána příslušná částka kupujícímu prostřednictvím poštovní poukázky na náklady kupujícího.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 Obč. zák.):

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

VII. REKLAMACE

Při převzetí zásilky zkontrolujte vizuálně vnější obal. Bude-li obal jevit známky poškození, zkontrolujte ihned za přítomnosti dopravce obsah zásilky. Pokud bude některý z výrobků poškozen, je nutné sepsat s dopravcem protokol o poškození zboží, který musí být potvrzen oběma stranami, nebo odmítnout zásilku přebrat. Pozdější reklamace tohoto charakteru není možné akceptovat. Neprodleně nás telefonicky nebo e-mailem informujte.

Kontrolu dodaného zboží proveďte bez zbytečného odkladu co nejdříve po převzetí zásilky. Pokud by došlo k záměně množství či zboží, neprodleně nás kontaktujte, po ověření oprávněnosti bude takováto reklamace okamžitě vyřízena.

VIII. ZÁRUKA

Záruční doba prodávaného zboží 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje u použitého zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím ve smyslu ustanovení § 2167 občanského zákoníku.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. V případě výměny zboží za nové nezačíná běžet záruční doba nová.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout v důsledku:

- vady vzniklé opotřebením či běžným užíváním, kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu
- mechanického poškození

- poškození výrobku neodbornou instalací nebo neodborným zásahem do výrobku

- nadměrného zatěžování

- zacházení a obsluhou v rozporu s návodem

- působení vyšší moci (např.živelná pohroma)

Objeví-li se u výrobku skrytá výrobní vada, budeme reklamaci posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp.zboží odešleme výrobci k vyjádření nebo opravě. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno kus za kus, pokud to nebude možné, bude vrácena peněžní částka, případně nabídnuta sleva.

Při reklamaci postupujte následovně:

informujte nás písemně nebo e-mailem, ve kterém uveďte typ výrobku, číslo výrobku, číslo prodejního dokladu, důvod reklamace, podrobné označení závady, kontaktní údaje

- zboží zašlete nebo doručte v kompletním a čistém stavu na naši adresu provozovny naší firmy.
- v případě zaslání označte zásilku s reklamovaným zbožím nápisem REKLAMACE
- nezasílejte na dobírku, nebude převzato

- v zásilce zašlete kopii prodejního dokladu, pokud jej výrobek obsahoval

Pokud tak neučiníte, jsme oprávněni reklamaci odmítnout.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět na Vaše náklady a riziko na Vámi uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů, pokud nedojde k jejímu prodloužení na základě dohody. Po uplynutí této lhůty budou přiznána stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

 IX. DOPRAVNÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Zboží dle uzavřené kupní smlouvy je kupujícímu zasíláno našim smluvním partnerem, a to:

 • Přepravní službou Raben Logistics Czech s.r.o. v rámci ČR. Dodání zboží z elektronického obchodu prodávajícího - www.ms-obaly.cz do jednoho místa v rámci celé České republiky je pro kupujícího u objednávky převyšující cenu zboží bez DPH ve výši = 7 000,- Kč bez DPH ZCELA ZDARMA. U ceny zboží nižší než 7 000,-Kč bez DPH, je účtována částka při platbě předem 605 Kč s DPH a při platbě dobírkou 665,50 Kč s DPH.
 • Osobní odběr v provozovně v Hradci Králové je ZDARMA.
 • Ostatní zboží nebo dodávky do zahraničí budou realizovány dle individuálních smluvních podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

Zboží je baleno na vratných EUR PAL paletách a nevratných paletách, pokud povaha (objem, hmotnost, rozměry apod.) nedovoluje jeho expedici balíkem. Náklady na balení a obalové materiály nejsou účtovány (s výjimkou palet, které nejsou v režimu vrácení palety).

Zboží je ve všech případech pečlivě zabaleno, aby nedošlo k jeho porušení. Doporučujeme kupujícímu, aby při převzetí řádně zkontroloval obsah zásilky a ujistil se, že nedošlo k porušení jejího obsahu.

X. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, obvyklá dodací lhůta činí 2 - 7 dní, když je kupované zboží skladem.

Při objednání většího množství, které nebude možno zákazníkovi jednorázově uvolnit, bude zákazník telefonicky nebo e-mailem informován s návrhem řešení a cílem domluvit se na dalším postupu.

V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedeném termínu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky nebo je prodávající oprávněn postupovat dle článku V. těchto obchodních podmínek.

Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo přepravce. Dále nezodpovídá za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení (na přepravu zboží do místa určeného kupujícím v jeho objednávce). V případě nepřevzetí objednaného zboží má prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na balení a expedici zásilky, na přepravu zboží.

Všechny ceny v ceníku prodávajícího se rozumí včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky na závazném objednávkovém formuláři. Náklady spojené s odesláním zboží nese kupující, pokud není stanoveno jinak.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Poškozenou zásilku je kupující oprávněn odmítnout převzít. Převezme-li kupující od přepravce poškozenou zásilku, je povinen poškození namítnout (popsat) v potvrzení o převzetí zásilky od přepravce a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit e-mailem na adresu prodávajícího info@ms-obaly.cz a poskytnout prodávajícímu doklad o převzetí zásilky s poznámkou o poškození zásilky.

Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Ostatní zboží nebo dodávky do zahraničí budou realizovány dle individuálních smluvních podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

XI.CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pokud není potvrzenou objednávkou nebo kupní smlouvou sjednáno jinak, je kupní cena zboží určena podle cen a slev platných ke dni podpisu kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky v souladu s platným ceníkem prodávajícího a zahrnuje balení.

Ceny za zboží jsou uvedeny s DPH a bez dopravy. Změna cen zboží ze strany prodávajícího je vyhrazena; prodávající kupujícímu sdělí aktuální cenu ke dni objednávky ze strany kupujícího. Pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu jedním z níže uvedených způsobů:

 • Dobírkou - prodávající zašle objednané zboží kupujícímu zásilkovou službou. Dobírka se nevztahuje na dodávky do zahraničí.
 • Platba předem - platba se realizuje na základě zálohové faktury, která je vystavena v okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedici. Pokud je platba kupujícího připsána na účet prodávajícího, je zboží ihned expedováno.
 • Bankovním převodem - tento způsob platby je nabízen pouze obchodním partnerům prodávajícího, u kterých je prověřena jejich platební morálka. Zboží je expedováno po potvrzení objednávky. Standardní doba splatnosti pro ověřené zákazníky je 14 dní.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace ohledně ochrany osobní údajů nalezneta v odkaze (viz. níže)

https://www.ms-obaly.cz/ochrana-osobnich-udaju/

XIII. PROVOZOVATEL E-SHOPU

ms-obaly.cz – e-shop s obalovými materiály

MS - obaly s.r.o.
Chmelovice 23
503 15 Králíky

IČ: 27554970
DIČ: CZ27554970

XIV. EXPEDICI ZBOŽÍ A ZÁKAZNICKÝ SERVIS ZAJIŠŤUJE

Provozovna firmy:

MS - obaly s.r.o.
Panelová 1126
500 03 Hradec Králové 

Telefon 1: +420 725 038 194 Jaroslav Moravec
Telefon 2: +420 774 281 896 Ing. Jan Slánský

E-mail: info@ms-obaly.cz

XV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ms-obaly.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou přednostně řešeny mimosoudní cestou výhradně podle právního řádu České republiky. Případné soudní spory budou řešeny výhradně příslušnými soudy České republiky.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení prodávajícím jako uzavřená kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Její stav je kupujícímu přístupný na žádost.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2019.