Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu §  419 Obč. zák., je oprávněn od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (elektronicky), s výjimkou případů uvedených v § 1837 Obč. zák., odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici zde.

Odstoupení musí být doručeno v uvedené lhůtě na adresu: 
Jan Slánský, Chmelovice 23, 503 15 Králíky, spolu s číslem daňového dokladu (nákupního dokladu) a s uvedením čísla bankovního účtu kupujícího, na který má být kupní cena vrácena (za předpokladu, že byla zaplacena). 

Kupující – spotřebitel je v případě odstoupení v uvedené lhůtě povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od účinnosti jeho odstoupení od smlouvy na adresu: 
Jan Slánský,  Chmelovice 23, 503 15 Nechanice.

V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo při dodání. Zboží poškozené, nekompletní (týká se i obalů) či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a vrátit kupujícímu kupní cenu. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající kupujícímu vrací částku za balné a poštovné. V případě, že nebylo poštovné a balné u vráceného výrobku či zboží při dodání účtováno, nemá prodávající právo na jeho dodatečnou úhradu.

Neuvede-li kupující ve svém odstoupení číslo bankovního účtu pro účely vrácení kupní ceny, bude poukázána příslušná částka kupujícímu prostřednictvím poštovní poukázky na náklady kupujícího.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 Obč. zák.):

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.